Ansluta till VA-nätet

Detta gäller för dig som ska bygga nytt och ansluta till det kommunala VA-nätet.

Information om att ansluta till kommunalt VA

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du göra en beställning, en så kallad servisanmälan (pdf). Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar (eller en skiss) tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna/skissen ska visa:

  • vattenledningar på tomtmark
  • spillvattenledningar på tomtmark
  • stuprör (om det är utkastare eller om det leds i ledningar till stenkista eller till den allmänna anläggningen)
  • dräneringsledningar
  • ledningar från eventuella brunnar som kan finnas på tomten
  • storlek och funktion på eventuell infiltrationsanläggning för dag-/dränvatten
  • redovisning av eventuella fördröjningsåtgärder av dagvatten (om krav ställs på nybyggnadskarta).
  • Annan VA-installation som olje- eller fettavskiljare (gäller inte enbostadshus)

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet/ avloppet/ dagvattnet ska vara inkopplat. Anmälan är giltig i nio månader.

Förbindelsepunkt till fastigheten

Nybro Energi handlägger din beställning och upprättar förbindelsepunkt vid tomtgräns om fastigheten ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till kommunens ledningar och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och Va-huvudmannens ansvarsområde.

Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar Nybro Energi en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

Koppla in vatten och installera vattenmätare

Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalt anslutningsavgiften. Nybro Energi äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Ta kontakt med Kundtjänst; 0481-451 76 kundtjänst@nybroenergi.se för att boka tid för installation av mätare.