Spillvatten

Spillvatten är det använda vattnet från vår diskho, toalett, dusch och industri. Innan det släpps ut i naturen måste det genomgå en rening, oftast vid de kommunala reningsverken.

Enskilda avlopp är små anläggningar som inte är kopplade till det kommunala avloppsnätet. Dessa avloppssystem brukar ha en trekammarbrunn följt av infiltration eller markbädd för att rena vattnet innan det släpps ner i marken.

För att minska sårbarheten vid skyfall och översvämningar i samband med spillvatten är det viktigt med några förberedande insatser. Ett effektivt sätt är att separera ledningarna för dag- och spillvatten och därigenom minska belastningen på avloppsledningarna. En annan klok åtgärd är att även minska mängden tillskottsvatten.

Det finns flera andra metoder för att förhindra att dagvatten blandas med spillvatten i ledningarna. För husägare i områden med hög risk för översvämningar kan det vara fördelaktigt att installera backventiler, vilka förhindrar att avloppsvatten strömmar bakåt in i källaren.