Avgifter och priser

VA-Taxa

Vatten och avlopp i Nybro kommun är självfinansierat och utan vinstsyfte, det innebär att avgifterna som tas ut av kunderna ska motsvara kostnaderna. Taxa för vatten och avlopp i Nybro kommun antas av kommunfullmäktige. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Alla våra avgifter är angivna inklusive moms.

VA-taxan består av anläggningsavgiften som är en engångsavgift vid inkoppling av vatten, spillvatten och dagvatten till din fastighet. Brukningsavgiften är en årlig kostnad med en fast och rörlig del. VA-Taxa Nybro Kommun

Våra rättigheter och skyldigheter avseende vattenförsörjningen regleras i allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Nybro (pdf), även kallad ABVA.

För dig som fastighetsägare finns ett anpassat informationsmaterial om allmänna bestämmelser för vatten och avlopp till fastighetsägare (pdf).

 

Anslutningsavgifter – villa

Servisavgift 78 750 kronor
Förbindelsepunkt 78 750 kronor
Tomtyteavgift 40,00 kronor / m²
Avgift per lägenhet 34 125 kronor

Brukningsavgifter

Grundavgift 2 991,25 kronor/år
Lägenhetsavgift 1 795,00 kronor/år per lägenhet (avser även villor)
Rörlig avgift 38,19 kronor / m³
Tomtyteavgift En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m² tomtyta för annan fastighet 286,25 kronor/år