Så funkar vatten och avlopp

En av våra allra viktigaste uppgifter på Nybro Energi är att förse dig som bor i Nybro kommun med rent dricksvatten. Här får du reda på hur det går till för att du alltid ska ha tillgång till färskt vatten i kranen.

Vattenförsörjning

Vatten är en av de mest grundläggande behoven för allt liv, och moderna vattensystem gör det möjligt att leverera rent vatten till hushåll och företag på ett säkert och hygieniskt sätt. Systemet startar med vattenverk som behandlar råvatten från pålitliga vattenkällor som grundvatten, sjöar och floder till dricksvatten. Vattenverken spelar en avgörande roll i detta sammanhang, där de renar råvattnet genom flera olika processer, inklusive filtrering och desinfektion, för att göra det säkert att dricka.

Vattnet distribueras sedan genom ett nätverk av rör ut till våra kunder. Varje kund har en vattenmätare som visar hur mycket vatten varje enskild kund använder, vilket hjälper dig att hålla koll på din förbrukning. Varje år meddelar du som kund oss din mätarställning, detta för att säkerställa rätt fakturering. Vill du, går det bra att lämna oftare för att undvika en större differens vid avstämningsfakturan i slutet på året. 

Avloppshantering

Avloppsvattnet från hushåll, företag och industriella samlas in genom ett utbrett nätverk av avloppsrör. Detta inkluderar allt vatten som går ner i avloppet, till exempel vatten från toaletter, duschar, diskmaskiner och tvättmaskiner. Det insamlade avloppsvattnet transporteras sedan genom rören till ett reningsverk.

Vid reningsverket genomgår avloppsvattnet flera reningssteg. De första stegen innefattar mekanisk rening för att ta bort stora partiklar. Sedan följer biologisk rening, där mikroorganismer bryter ner organiskt material. Slutligen genomförs kemisk rening för att avlägsna näringsämnen som kväve och fosfor, vilka kan vara skadliga för miljön om de släpps ut i stora mängder.

I reningsprocessen bildas även slam. Detta slam behandlas ytterligare för att minska i volym och göra det säkrare att hantera. Slammet kan sedan användas som gödningsmedel inom jordbruket, eller så förbränns det för att generera energi i exempelvis vårt kraftvärmeverk. Efter reningsprocessen släpps det renade vattnet ut i närliggande vattendrag, sjöar eller hav. Utsläppet övervakas noga för att säkerställa att det inte påverkar den lokala vattenmiljön negativt.

Vatten och Avlopp i Nybro

I Nybro kommun hämtas dricksvatten från Nybroåsen, känt för sitt rena grundvatten. Nybro Energi ansvarar för distributionen av detta vatten till hushåll och företag. Vi följer noggrant Livsmedelsverkets föreskrifter för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och genomför regelbundna kontroller.

Vi är också ansvariga för underhåll och övervakning av både avloppsnätet och reningsverken i Nybro kommun. Detta innebär regelbundna kontroller och uppdateringar av utrustning samt kontinuerlig övervakning av kvaliteten på det vatten som släpps ut för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och miljövänligt.

Vi arbetar ständigt med att förbättra och underhålla dessa livsviktiga system för både nuvarande och framtida generationer.

Anslutning till VA-nätet

Att ansluta till vårt VA-nät är enkelt och kräver bara en beställning genom en servisanmälan. Nybro Energi tillhandahåller förbindelsepunkter och sköter sedan underhållet av det lokala vatten- och avloppsnätet. Vi installerar även vattenmätaren. Läs mer om anslutning här.

Hållbarhet och Miljö

Nybro Energi fokuserar på hållbarhet i vår vatten- och avloppshantering, med återanvändning och minimering av miljöpåverkan som viktiga delar i vårt arbete. Detta innefattar effektiv användning av lokala resurser och strävan efter att minska avfall och utsläpp. Information om de specifika vattenverken i Nybro kommun hittar du här.

Det går också bra att kontakta oss direkt. Vi ger dig alltid aktuell information om vattenkvalitet, vattenhantering och eventuella projekt relaterade till vatten och avlopp i vår kommun.