Pris och ersättning

Elnätspriser – så fungerar det (elnätstaxa, anslutningsavgift, nätpriser, avbrottsersättning)

Ditt elnätspris har en fast och en rörlig del. Låt oss förklara de olika delarna.

Fast pris för din säkring.

Det är ett fast pris som beror på hur stor säkring du behöver. Säkringens storlek anges i Ampere (A), som är ett mått på strömstyrka.

För att ändra din mätarsäkring behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör.

Här kan du se våra priser för att flytta eller byta säkring.

Ny prismodell med rörlig överföringsavgift för elnät 2024

Den 1 januari 2024 övergår vi på Nybro Energi till en ny prismodell med en rörlig överföringsavgift. Detta är en direkt följd av Svenska kraftnäts ändrade prismodell från 2020. Överföringsavgiften i den nya prismodellen kommer att variera från månad till månad beroende på genomsnittet av Nordpools spotpris för innevarande månad.

Den fasta avgiften, abonnemangsavgiften, kommer att höjas med 5 procent. Höjningen beror främst på prishöjningar på överliggande nät och ökade kostnader på material, som till exempel transformatorer och kablar. Den ökade inflationen och räntekostnaderna påverkar också abonnemangsavgiften.

För en typisk villakund på 20 A betyder detta en kostnadsökning på den fasta delen på 265 kr per år.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiftens storlek avgörs utifrån en zon-modell framtagen av Energimarknadsinspektionen. Modellen baserar priset på avståndet (fågelvägen) till anslutningspunkten i det befintliga elnätet, där kapacitet för säkringen finns. Med anslutningspunkt avses till exempel stolpe, kabelskåp eller nätstation.

Zon, Avstånd: Strömstyrka: Pris (kr+kr/m):
Zon 1, 0-200 m 16-25 A 31 937,50 kr
Zon 2, 200-600 m 16-25 A 31 937,50 kr + 272,50 kr/m
Zon 3, 600-1200 m 16-25 A 141 187,50 kr + 409 kr/m
Zon 4, 1200-1800 m 16-25 A 386 437,50 + 308,75 kr/m

Alla priser inklusive moms.

Vid servisesäkringar från och med 35 A offererar vi anslutningsavgiften i varje enskilt fall.

Prislista säkringskunder

Säkring: Pris:
16 A lägenhet * 1 428,71 kr exkl. moms – 1 785,89 kr inkl. moms
16 A 2 873,01 kr exkl. moms – 3 591,26 kr inkl. moms
20 A 4 510,33 kr exkl. moms – 5 637,91 kr inkl. moms
25 A 5 715,01 kr exkl. moms – 7 143,76 kr inkl. moms
35 A 9 615,28 kr exkl. moms – 12 019,10 kr inkl. moms
50 A 13 448,99 kr exkl. moms – 16 811,23 kr inkl. moms
63 A 17 489,02 kr exkl. moms – 21 861,27 kr inkl. moms
80 A 22 987,71 kr exkl. moms – 28 734,64 kr inkl. moms
100 A 29 762,20 kr exkl. moms – 37 202,74 kr inkl. moms
125 A 36 843,91 kr exkl. moms – 46 054,89 kr inkl. moms
160 A 46 760,96 kr exkl. moms – 58 451,20 kr inkl. moms
200 A 60 724,70 kr exkl. moms – 75 905,88 kr inkl. moms

I fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift 4,35 kr, elberedskapsavgift 39,20 kr samt elsäkerhetsavgift på 11,10 kr.

*16A lgh gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.

En-fas anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25A faktureras som 16A lgh.

Rörlig avgift

Den 1 januari 2024 övergår vi till en ny prismodell med en rörlig överföringsavgift. Detta är en direkt följd av Svenska kraftnäts ändrade prismodell från 2020. Överföringsavgiften i den nya prismodellen kommer att variera månad för månad beroende på genomsnittet av Norpools spotpris för innevarande månad.

Energiskatt

Energiskatten är 42,8 öre/kWh (53,5 öre/kWh inklusive moms), och tillkommer på det rörliga nätpriset gällande 2024.

Skatter

Den 17 maj 2017 beslutade Riksdagen om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen kommer att höjas i två steg – den första höjningen infaller den 1 juli 2017 och den andra den 1 januari 2019.

Enligt energiöverenskommelsen ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatten) avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start år 2017.

Fastighetsskattesatsen för vattenkraft ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år. Åtgärderna kommer att finansieras genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag.

Från 1 januari 2021 är skatten 35,6 öre/kWh.

Från 1 januari 2022 är skatten 36,0 öre/kWh.

Från 1 januari 2023 är skatten 39,2 öre/kWh.

Läs mer hos Energimarknadsinspektionen

Avbrottsersättning

Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än tolv timmar.

Du ska inte behöva ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader.

Regeringsrätten har den 28 juni 2007 beslutat att avbrottsersättning inte är momsbelagd. Läs mer här, Avbrottsersattning