Anslut dig till vatten och avlopp

Med kommunalt vatten och avlopp är du alltid säker på att ditt dricksvatten är kontrollerat så att det håller hög kvalitet, och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt. Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta kan du läsa om hur du gör här.

Skicka in en servisanmälan

För att ansluta din fastighet till Nybros kommunala vatten- och/eller avloppsnät måste du göra en beställning, en så kallad servisanmälan (pdf). Du gör anmälan genom att skicka in dina  vatten- och avloppsritningar (eller en skiss) tillsammans med ifylld servisanmälan. Din ritning/skiss ska visa:

  • Vattenledningar på tomtmark
  • Spillvattenledningar på tomtmark
  • Stuprör (om det är utkastare eller om det leds i ledningar till stenkista eller till den allmänna anläggningen)
  • Dräneringsledningar
  • Ledningar från eventuella brunnar som kan finnas på tomten
  • Storlek och funktion på eventuell infiltrationsanläggning för dag-/dränvatten
  • Redovisning av eventuella fördröjningsåtgärder av dagvatten (om krav ställs på nybyggnadskarta).
  • Annan VA-installation som olje- eller fettavskiljare (gäller inte enbostadshus)

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor innan vattnet/ avloppet/ dagvattnet ska vara inkopplat. Anmälan är giltig i nio månader.

Din förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Förbindelsepunkten placeras oftast en halv meter utanför fastighetsgränsen.

Anläggningsavgift

Våra vattentjänster är helt avgiftsfinansierade. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar. Anläggningsavgiften är en engångskostnad och avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.

Koppla in vatten och installera vattenmätare

Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda för att vattenmätaren ska installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalat anslutningsavgiften. Nybro Energi äger vattenmätaren, sätter upp och byter ut den när det är dags för det. Ta kontakt med kundtjänst för att boka tid för installation av mätare.

Enskilt avlopp

En enskild avloppsanläggning används för att behandla avloppsvatten från enstaka fastigheter eller små samlingar av fastigheter. Detta behov uppstår vanligtvis i områden där det saknas tillgång till det kommunalt avloppsnätet eller där anslutning till detta nät är otillgängligt av ekonomiska eller tekniska skäl.

Den enskilda avloppsanläggningen kan variera i sin utformning beroende på platsens specifika förhållanden och behov. Typiska komponenter inkluderar avloppsrör, slamavskiljare, infiltrationsanordningar såsom markbäddar eller dräneringsfält, och ibland även mekaniska eller biologiska reningsprocesser för att behandla avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen.

Har du frågor som rör din eller uppförandet av en enskild avloppsanläggning? Kontakta Nybro Kommun Miljö och Byggnadsnämnden.