VA-Taxa

Vatten och avlopp i Nybro kommun är självfinansierat och utan vinstsyfte, det innebär att de taxor som tas ut av kunderna ska motsvara kostnaderna.

Taxa för vatten och avlopp i Nybro kommun antas av kommunfullmäktige. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Alla avgifter är angivna inklusive moms.

VA-taxan består av anläggningsavgiften som är en engångsavgift vid inkoppling av vatten, spillvatten och dagvatten till din fastighet. Brukningsavgiften är en årlig kostnad med en fast och rörlig del.

Våra rättigheter och skyldigheter avseende vattenförsörjningen regleras i allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Nybro (pdf). Även kallad ABVA.

För dig som fastighetsägare finns ett anpassat informationsmaterial allmänna bestämmelser för vatten och avlopp till fastighetsägare (pdf)

Anslutningsavgifter – villa

  • Servisavgift: 68 750 kronor
  • Förbindelsepunkt: 68 750 kronor
  • Tomtyteavgift: 35,63 kronor/kvadratmeter
  • Avgift per lägenhet: 30 000 kronor

Brukningsavgifter

  • Grundavgift: 2 760,11 kronor/år
  • Lägenhetsavgift: 1 380,06 kronor/år per lägenhet (avser även villor)
  • Rörlig avgift: 31,81 kronor/kubikmeter
  • Tomtyteavgift: En avgift per år och varje påbörjat 100-tal kvadratmeter tomtyta för annan fastighet 220,40 kronor/år.

Lägenhetsavgift eller tomtyta beror på typ av byggnad, det är en fast avgift enligt lagstiftningen som är baserad på storlek på byggnad eller tomtyta. Avgiften avser inte alltid en lägenhet. Antalet lägenheter varierar på hur många bostadsenheter (lägenheter) som finns på fastigheten. För bostadshus, lokalytor och andra typer av byggnader får varje påbörjad yta på 150 kvadratmeter en lägenhetsavgift. I vissa undantagsfall betalar man baserat på tomtytan istället för lägenhetsavgift. Exempel är campingplatser, idrottsplatser obemannade bensinstationer.

Dagvattenavgiften ingår som en del i grundavgiften.

VA-Taxa 2023 (pdf)