Prislista VA

VA i Nybro kommun är självfinansierat och utan vinstsyfte, det innebär att de taxor som tas ut av kunderna ska motsvara kostnaderna.

Taxa för vatten och avlopp i Nybro kommun antas av kommunfullmäktige. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Alla avgifter är angivna inklusive moms.

VA-taxan består av anläggningsavgiften som är en engångsavgift vid inkoppling av vatten, spillvatten och dagvatten till din fastighet. Brukningsavgiften är en årlig kostnad med en fast och rörlig del.

Våra rättigheter och skyldigheter avseende vattenförsörjningen regleras i allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Nybro (pdf). Även kallad ABVA.

För dig som fastighetsägare finns ett anpassat informationsmaterial allmänna bestämmelser för vatten och avlopp till fastighetsägare (pdf)

Anslutningsavgifter – villa

  • Serviceavgift: 48 125 kronor
  • Förbindelsepunkt: 48 125 kronor
  • Tomtyteavgift: 27,50 kronor/m2
  • Avgift per lägenhet: 21 250 kronor

Brukningsavgifter

  • Grundavgift: 2 113 kronor/år
  • Lägenhetsavgift: 925 kronor/år per lägenhet (avser även villor)
  • Rörlig avgift: 25,11 kronor/kubikmeter
  • Tomtyteavgift: 160 kronor/100 kvadratmeter/år

Dagvattenavgiften ingår som en del i grundavgiften.

VA Taxa 2021 (pdf)