Kommunalt avlopp

Inom kommunens tätorter finns det kommunalt avlopp. Avloppsvatten är dels spillvatten, dels dagvatten. Med spillvatten menas förorenat vatten från bland annat hushåll och med dagvatten menas regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten

Kommunala avloppsreningsverk

I våra avloppsreningsverk renas spillvattnet från i första hand fosfor och ämnen som förbrukar syre då de bryts ner. Det grundläggande syftet med reningen är att förhindra negativ påverkan på de vattendrag där avloppsvattnet släpps ut och i slutänden på Östersjön, där vattendragen mynnar. Totalt har vi fem reningsverk i Alsjöholm, Alsterbro, Bäckebo, Örsjö och Överstatorp. Våra rättigheter och skyldigheter regleras i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA).

ABVA-till fastighetsägare i Nybro Kommun
ABVA Nybro 

Om du vill veta mer om hur effektiv reningen av avloppsvattnet är kan du titta på nedanstående sammanställningar av utsläppsvärden eller kontakta oss på Nybro Energi.

Alsjöholm reningsverk 2016-2018

Alsterbro reningsverk 2016-2018

Bäckebo reningvsverk 2016-2018

Örsjö reningsverk 2016-2018

Överstatorp reningsverk 2016-2018

 

LTA-anläggning

En del fastigheter ansluts till spillvattenledningsnätet via en LTA-anläggning. LTA står för ”Lätt trycksatt avlopp” och innebär att varje fastighet har en pumpstation som trycker vattnet genom ledningen. LTA används vid till exempel kuperad terräng eller långa sträckor. Nybro Energi underhåller och förnyar själva LTA-anläggningen, medan fastighetsägaren ansvarar för att skydda ledningar och pumpenhet från frysning.

Information till fastighetsägare vars fastighetsavloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA – PDF (862 KB)

Enskilt avlopp

Tips, information och kontaktpersoner för dig med enskilt avlopp hittar du på
Nybro kommuns hemsida

http://nybro.se/miljo-boende/bo-bygga/vatten-avlopp/enskilt-avlopp/

 

Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper

Det är viktigt att vi är rädda om vårt vatten. Spola inte ut kemikalier som lösningsmedel, färgrester, oljor, mediciner eller bekämpningsmedel i avloppet. Sådana ämnen kan förstöra den mikrobiologiska reningsprocessen och försämra kvaliteten på både det renade vattnet och på avloppsslammet. Matfett, frityrolja, tamponger, bindor, tops, kapsyler, trassel och kattsand är exempel på annat som inte ska spolas ner i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i ledningssystemet. Kort och gott – Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper i avloppet!

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten » Kommunalt avlopp Vattenskyddsområden V/A-avgifter Nyanslutning LTA