Projektmedel beviljas till dricksvattenförsörjning

HAV beviljar projektmedel till förstudier om hållbar dricksvattenförsörjning i Nybro.

Nybro Energi tar nya tag för att säkra dricksvattnet till Nybro för lång tid framöver. Detta görs genom en förstudie om möjlig infiltration från andra vattenkällor. Samtidigt vill man införa digital mätning av grundvattennivån i kommunens grundvattenmagasin.

Nyligen beviljade Havs- och vattenmyndigheten stöd till ett utredningsprojekt hos Nybro Energi om 885 000 kr, vilket finansierar halva projektkostnaden, resterade investering står Nybro Energi själva för. Projektet består av två delar varav den första delen handlar om att undersöka möjligheter att infiltrera ytvatten som komplement till grundvattnet. Detta som en åtgärd för att långsiktigt säkra dricksvattnet i Nybro kommun.

Den andra delen handlar om att bygga ett trådlöst övervakningssystem för grundvattennivåer i Gårdsryds vattentäkt och kommunens övriga grundvattentäkter. Detta för att förbättra övervakningen av grundvattensituationen i kommunens vattentäkter.

– De två frågorna hänger ihop, vi behöver skaffa oss mer kunskap om vi i framtiden skulle behöva infiltrera ytvatten för att klara dricksvattenförsörjningen och samtidigt behöver vi få bättre övervakning på nivåerna för grundvattnet. Vi måste vara rustade för att tillgången på grundvatten kan minska vid långa torrperioder säger Grit Hofer, VA-ingenjör vid Nybro Energi.

I Nybro kommun används sex grundvattentäkter för att tillgodose dricksvattenbehovet. Kommunens huvudvattentäkt heter Gårdsryd, och är ett grundvattenmagasin i Nybroåsen sydöst om Nybro tätort. Gårdsryd försörjer ca 13 500 personer i Nybro, S:t Sigfrid och Kristvallabrunn med dricksvatten.

Gårdsrydsmagasinet är kommunens största och främsta råvattenresurs. Vattentäkten har hittills inte förstärkts genom infiltration av ytvatten utan det naturliga grundvattnet har varit tillräckligt. Men för att vara förberedd för ändrade klimatförhållanden med längre och ihållande torrperioder behöver man förutse framtida möjliga scenarion.

Vid frågor kontakta Grit Hofer, VA-ingenjör: 0481-453 74

 

Jag vill veta mer - Om oss

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst