Dataskyddsförordningen GDPR

Dina Personuppgifter är viktiga för oss!

Vi värnar om en säker hantering av uppgifter om våra kunder (Person­uppgifter). Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om hur vi jobbar mot GDPR.

Vilka uppgifter behandlas?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera de olika ”nyttigheter” som kunden vill använda, måste vi hantera Personuppgifter om dig som är eller vill bli kund. Det kan vara namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, mätarnummer, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har från oss och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vår affärsrelation.

För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla Personuppgifter, så måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på det avtal som ligger till grund för vår relation. I vissa fall är det ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet måste registreras och behandlas och de uppgifter som vi behöver för att kunna utveckla vår service, de behöver vi ett samtycke till för att behandla.

Var kommer uppgifterna från?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­törer, fastighetsägare, hyresvärdar eller Skatteverket.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka Personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.

En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om full­ständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:

Nybro Energi AB   38280 NYBRO

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill klaga på oss är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss, vilket du gör enklast genom vår kundtjänst på telefon 0481-451 76 eller e-post kundtjanst@nybroenergi.se

Personuppgiftsansvarig 

Nybro Elnät AB, 38280 Nybro med organisationsnummer 556058-4897

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud kan du kontakta på mail; dataskyddsombud@nybro.se eller telefon; 0481-452 30

Mer information finns på www.nybro.se/GDPR

Motsvarande information kan du få på annat sätt genom att kontakta vår kundtjänst 0481-451 76

 

 

Jag vill veta mer - Om oss

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst

Kontaktpersoner Press Arbeta hos oss Årsredovisningar » Dataskyddsförordningen GDPR