Fjärrvärmekunder bidrar till minskade koldioxidutsläpp!

Nybro Energi bidrog tillsammans med sina kunder till att minska de globala koldioxidutsläppen med 40 400 ton 2019, det visar det klimatbokslut som gjorts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag.

Nybro Energis fjärrvärmes bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2019 motsvarar utsläppen från ca 5 933 varv runt jorden med bil.

Att det undviks så stora utsläpp beror på hur Nybro Energis verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande produkter (el och värme) som produceras av Nybro Energis fjärrvärmeverksamhet kommer att efterfrågas av kunderna oavsett om Nybro Energis verksamhet finns eller inte. Man vet att alternativ produktion av dessa produkter kommer att ge upphov till en större klimatpåverkan.

– Det är mycket bättre för klimatet att återvinna energi ur avfall än som alternativet att lägga det på deponi säger Håkan Dahlgren, VD för Nybro Energi.

Att de totala koldioxidutsläppen blir mindre än noll med Nybro Energis fjärrvärme innebär att företaget producerade fjärrvärmen med lägre klimatpåverkan än de alternativa uppvärmningssätten.  Tack vare företagets produktion av el, avfallsbehandling och metallåtervinning undviks alltså andra utsläpp.

-Det är ett glädjande resultat som går helt i linje med våra hållbarhetsmål att tillhandahålla el och värme till Nybro med låg påverkan på miljön. Att våra kunder väljer produkter som fjärrvärme och lokalt producerad el gör att stora alternativa utsläpp undviks och att restavfall kommer till nytta och återvinns som energi, säger Håkan Dahlgren.

Vid frågor kontakta Håkan Dahlgren 0481-45 167

Läs hela klimatbokslutet.