Utredning om rensning av läkemedelsrester

Utredning om rensning av läkemedelsrester

Nybro Energi beviljas nu projektmedel för att kartlägga vilka behov som finns av läkemedelsrensning i avloppsvattnet vid reningsverket Överstatorp i Nybro.

Samtidigt undersöks förekomst av kemiska egenskaper i avloppsvattnet. För att arbeta långsiktigt och hållbart på ett lokalt plan behöver Nybro Energi få inblick i hur situationen ser ut vid det lokala reningsverket. Studier visar att läkemedelsrester ökar i avloppsvatten i övriga landet.

Den kunskap som genereras inom utredningen kommer att vara grunden för fortsatt arbete. Samtidigt blir det en viktig del för planeringen av framtidens reningsverk.

Vid reningsverket i Överstatorp fungerar det idag så att efter nuvarande reningsprocess rinner vattnet ut i St Sigfridsån och vidare ut i Ljungbyån för att slutligen hamna i Kalmarsund. Några tidigare uppgifter om läkemedelshalter för dessa vattendrag finns inte idag. Däremot anger Länsstyrelsen att St Sigfridsån uppnår god ekologisk status medan den kemiska balansen inte är god. Det är viktigt med god balans för exempelvis fiskars förmåga till fortplantning.

Driftchef Mathias Erlandsson kommer att driva utredningen tillsammans med Sweco. Utredningen planeras att starta under hösten 2021 för att därefter pågå under 12 månader. Arbetet kommer att delas in fyra olika arbetsmoment: 1) karaktärisering av vattnet, 2) riskbedömning, 3) tekniköversyn och jämförelse, 4) dimensionering och kalkyl.

Nybro Energi har beviljats medel till utredningen hos Naturvårdsverket för 250 881 kr, vilket motsvarar 90% av totalkostnaden.

För ytterligare information kontakta VD Håkan Dahlgren 0481-45167