Knivingaryd/Bäckebo-VA och fiber

Nybro Energi behöver förbättra försörjningen av vatten och avlopp i den norra delen av Nybro kommun. Därför planerar vi för en rad utvecklingsprojekt de kommande åren. Syftet är att dels effektivisera driften, men även att möta framtida utmaningar som exempelvis klimatförändringar med minskade nederbördsmängder och förändrad vattenkvalitet. De planerade utvecklingsprojekten sammanfaller med fiberutbyggnaden i området varpå vi samförlägger grävningsarbeten i största möjliga mån.

Dricksvatten
Knivingaryds vattenverk som i dagsläget försörjer Alsterbro, Sandslätt och Knivingaryd ska byggas om och i framtiden även förse Bäckebo/Balebo med dricksvatten. För att säkra vattenproduktionen planeras för nya uttagsbrunnar för grundvatten i Bäckeboåsen. Överföringsledningar för dricksvatten och råvatten kommer att grävas ner längs med riksväg 125. Det befintliga vattenverket i Bäckebo kan i framtiden avveklas.

Avloppsvatten
Knivingaryds avloppsreningsverk läggs ner under 2019 och spillvattnet pumpas till Alsterbro. Avloppsreningsverket i Alsterbro ska efter en till- och ombyggnad även ta emot spillvattnet från Bäckebo/Balebo. En överföringsledning för spillvatten kommer att grävas ner längs med riksväg 125 mellan Knivingaryd och Bäckebo. Avloppsreningsverket i Bäckebo kan i framtiden avvecklas.

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst