Kabelvisning

Kabelvisning, anmäl före grävning
Undvik avgrävningar och förenkla planering av markarbeten. Vi kan hjälpa dig att ta reda på var elledningar finns innan du påbörjar grävarbetet. Vi utför också kabelvisning som tillhör egen anläggning mot en kostnad. Kontakta oss för kostnadsförslag.
Beställningen ska göras minst sju arbetsdagar före kabelvisningen, för att vi ska kunna garantera att den blir gjord i tid. Inom Nybro Elnät AB område markerar vi ledningar för el med blå färg eller med markeringspinnar på marken.

Markeringar som visar ledningarnas läge gäller endast i 30 dagar efter utförd kabelvisning med hänsyn tagen till väder, trafik eller liknande som kan medföra att markeringarna försvinner. Det är således upp till dig som beställare att underhålla och förstärka markering vid behov. Det är en fördel om beställaren har möjlighet att, på plats, ta del av information från vår personal när vi utför ledningsvisningen. Informationen kan även gälla hur ledningar hanteras. Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet på så sätt att skada kan uppstå. Det minsta tillåtna avståndet för grävning intill ledning är 1 m. För högspänningsledningar kan vi kräva ett utökat säkerhetsavstånd och då informerar vi beställaren. I de fall vi tillhandahåller kartunderlag över vårt ledningsnät garanteras inte ledningarnas exakta läge. Vi utför därför ledningsvisning på plats.

Vid grävning intill kablar och luftledningar

Förläggningsdjup
Kablarnas förläggningsdjup varierar, iaktta därför största varsamhet när du gräver i närheten av kablar. Samtliga kablar som påträffas i mark ska hanteras som spänningsförande. För din säkerhet, vidrör aldrig en skadad kabel!

Högspänningskablar
Vid allt markarbete närmare än 1 m från högspänningskablar ska en kontrollant från Nybro Elnät AB ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet. Vår representant anger i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas, i vilken utsträckning handgrävning måste ske och om kabeln måste göras spänningslös. Aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet avgör om och när detta kan ske.

Övriga kablar
Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns markeringsband. Därunder måste handgrävning ske. OBS! Äldre kablar kan helt sakna markeringsband.

Belysningsstolpar och master
Vid grävning djupare än 0,5 m och närmare än 2 m från belysningsstolpar och master måste särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.

Horisontell jordborrning
För att undvika att kablar skadas vid borrning och tryckning i mark, till exempel genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuellt förekommande kablar först kontrolleras. Detta kan ske exempelvis genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas eller på annat lämpligt sätt. Om djupet fastställts genom att kabeln frilagts kan borrning/tryckning utföras om skillnaden i djup överstiger 1 m. I annat fall får skillnaden i djup mellan tänkt borrning/tryckning och kabeln inte understiga 2 m.

Vertikal jordborrning
Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte ske närmare än 2 m från en kabel utan att den friläggs före arbetet påbörjas.

Friläggning
Efter friläggande är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs vid återfyllning (EBR-standard KJ 41). Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i marken. Om det finns behov av att hänga upp kablar ska personal från Nybro Elnät AB ges tillfälle att närvara. Detta beroende på att många kablar är gamla och inte tål att böjas.

Rör för kablar
Nybro Elnät AB förlägger ofta rör för framtida behov. Om ett rör eller markeringsband med eller utan söktråd skadas vid grävarbete ska Nybro Elnät AB kontaktas för att ge anvisning om reperationsåtgärd. Om en anläggning byggs under mark, som gör det omöjligt att använda befintliga rör, ska Nybro Elnät AB kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.

Handgrävning
Handgrävning måste ske under kablarnas skyddstäckning. Vid djupa schakt kan i vissa fall maskinschaktning tillåtas under kablarna. Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.

Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning
Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under, eller i närheten av, luftledning, ska överenskommelse träffas med Nybro Elnät AB om nödvändiga åtgärder. Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller:

– 2 m sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 volt).
– 4 m i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 22 000 volt.

Ansvar 
Om Nybro Elnät AB kablar eller anläggningar skadas vid grävarbetet, är den som utför grävarbetet (entreprenören) skyldig att ersätta Nybro Elnät AB med de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. I allmänhet är även entreprenörens uppdragsgivare skyldig att ersätta uppkommen skada. Även kostnader som tredje man drabbats av på grund av strömavbrott kan bli aktuella.

ANMÄL ALLTID SKADADE LEDNINGAR Det är viktigt att ni alltid anmäler om ni skadar en kabel eller ledning, även om det inte ”ser så allvarligt ut”. Skulle du skada någon kabel, rör den då inte eftersom det kan innebära livsfara. Kontakta oss genast på vår felanmälan om du skadar en kabel eller ledning.

Ledningskollen
Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som gör grävarbeten enklare, snabbare och säkrare – både för dem som planerar ett grävarbete och för dem som äger nedgrävda ledningar.

Gå till Ledningskollen och skapa ett ärende genom att rita ut på en karta var du vill gräva och fyll i uppgifter om ditt planerade arbete. Ditt ärende skickas till alla berörda ledningsägare som är med i Ledningskollen. Ledningsägarna svarar dig sedan med information om sina ledningar i området.

Tjänsten kan även användas vid samordning av grävarbeten eller planering och projektering av markarbeten. Du når över 1000 ledningsägare via Ledningskollen. Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät.

Vad gör jag när något inte gick som det var tänkt?
Felanmälan görs till vår växel 0481-45 176 under ordinarie arbetstid 8:00 – 16:00.
Övrig tid görs anmälan till 0470-170 13.

Felanmälan ska göras om:
– ledningen skadas
– ledning inte påträffas inom markerat område
– ledning påträffas i annat läge än markerat
– okända ledningar påträffas

Jag vill veta mer - Elnät

Jag vill veta mer om elnät!

Allmänna avtalsvillkor Avbrottsersättning Elnätsavgifter Föranmälan Elmätare Mikroproduktion » Kabelvisning Skatter