VA-förnyelse Alsterbro

Sanering av spillvattenledning i Alsterbro

Under vecka 49 och 50 kommer Nybro Energi sanera 200 m spillvattenledning längs med ån i Alsterbro. Saneringen sker genom relining dvs schaktfri förläggning.

Syftet är att täta den befintliga ledningen och att minska andelen ovidkommande vatten i Alsterbro reningsverk.

Arbetet orsaker inga driftstörningar och beräknas vara avslutat i mitten på december.

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsterbro

Feltyp

Planerat avbrott

Status

Arbete pågår