Vattensituationen i Alsjöholm

2019-03-03 kl 19:30

Friskt vatten i Alsjöholm

Nu upphävs kokningsrekommendationen.

Nybro Energi som ansvarar för vattenförsörjningen i kommunen har arbetat utifrån en tydligt definierad plan för att komma tillrätta med problemet.

– De åtgärder vi satt in i ett tidigt skede gav inte de resultat vi hoppades på. Efter den grundliga rengöringen av ledningarna som försiggått de senaste veckan har goda resultat uppvisats även om det tog längre tid än vi förväntade oss säger Johan Johannesson, VA-chef vid Nybro Energi.

Nybro Energi tar regelbundet vattenprover för att säkra kvalitén. Under den närmaste tiden framåt kommer man ha en utökad kontroll för att säkerställa vattenkvalitén i Alsjöholm.

 

2019-02-21 kl 10:30

Arbetet med rengöringen av ledningarna har tagit längre tid än beräknat. För att så snart som möjligt kunna leverera friskt och rent dricksvatten kommer polypiggrensning utöver tidigare aviserade datum och tider även att ske under två dagar vecka 9:

Måndag den 25 februari mellan klockan 11.00 och 20.00
Tisdag den 26 februari mellan klockan 08.00 och 20.00

Tänk på att kokningsrekommendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vattentankar finns utställda på följande platser.

· Torget Alsjövägen 37- 39
· Sidovägen 2
· Alsjövägen 14
· Vattenverket Vinkelvägen 4

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss Nybro Energi Kundtjänst

 

2019-02-20 kl 13:00

Mekanisk rensning av vattenledningsnätet i Alsjöholm.

Arbetet med rengöringen av ledningarna har tagit längre tid än beräknat. För att så snart som möjligt kunna leverera friskt och rent dricksvatten kommer polypiggrensning utöver tidigare aviserade datum och tider även att ske:

Torsdag den 21 februari mellan klockan 08.00 och 18.00.

Tänk på att kokningsrekommendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vattentankar finns utställda på följande platser.

· Torget Alsjövägen 37- 39
· Sidovägen 2
· Alsjövägen 14
· Vattenverket Vinkelvägen 4

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss Nybro Energi Kundtjänst

 

2019-02-18 kl 14.00

Mekanisk rensning av vattenledningsnätet i Alsjöholm.

Vattenavstängning kommer ske för samtliga abonnenter:

Tisdag 19 februari kl 08,00 – 20,00 samt onsdag 20 februari 08,00 – 20,00

Tänk på att kokningsrekommendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

För att höja vattenkvaliteten kommer Pollex AB på uppdrag av Nybro Energi rensa och spola vattennätet i Alsjöholm. Er fastighet kommer att beröras av arbetet och vi uppmanar er därför att inte öppna några vattenkranar eller spola i toaletter under den aktuella tiden.

Arbetsmetod

Rensningen går till så att man först mekaniskt rensar ledningen för att få upp volymen och öka kapaciteten därefter spolas en blandning av luft och vatten in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vattentankar finns utställda på följande platser.

·         Torget Alsjövägen 37- 39
·         Sidovägen 2
·         Alsjövägen 14
·         Vattenverket Vinkelvägen 4

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss Nybro Energi Kundtjänst

 

2019-02-15 kl 18:20

Kokningsrekommendation av dricksvatten

Boende på följande adresser i Alsjöholm uppmanas att koka det kommunala dricksvattnet som ska användas till mat och dryck.

Alsjövägen 18, 32, 33, 35, 37, 39 och 41

Hembygdsvägen 1,2,3 och 5

Tillfälliga vattentankar kommer att placeras ut vid torget Alsjövägen 37/39 samt vid vattenverket, se bilden nedan.

Enligt Nybro Energi som ansvarar för vattenförsörjningen i Nybro kommun har vattenkvalitén i Alsjöholm försämrats.

– Vi har åter igen upptäckt förhöjda värden av mikroorganismer som kan påverka kvaliteten på dricksvattnet. De tidigare åtgärder vi gjort har inte gett fullgod effekt och vi planerar nu att pigga ledningsnätet för att komma till bukt med problemet. Vi uppmanar att koka dricksvatten som en försiktighetsåtgärd säger Johan Johannesson, chef för VA vid Nybro Energi.

För att komma till rätta med problemet med mikroorganismer i vattenledningsnätet i Alsjöholm kommer Pollex på uppdrag av Nybro Energi rensa ledningsnätet med hjälp av piggning. Metoden är en flexibel, cylinderformad rörrensningsplugg som upprepade gånger drivs genom ledningen för att på så vis ta bort eventuellt sedimenterat material. Samtliga boende i Alsjöholm kommer få information i brevlådan innan arbetet påbörjas. Arbetet beräknas utföras i slutet av veckan.

Mikroorganismer eller heterotrofa bakterier ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på in läckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. Analyser görs genom odling på laboratorium, preliminära provsvar utifrån odlingen erhålls efter 3 dygn.

För mer information

När dricksvatten måste kokas

Frågor och svar om att koka vatten i Alsjöholm

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst

2019-01-27 kl 18:50

Under föregående två veckor har vattenprovtagning skett på flertalet platser runt om i Alsjöholm, samtliga prover är godkända utan anmärkning. Nybro Energi kommer fortsatt ta prover enligt tidigare provplan torsdag 7/2  för att garantera fortsatt god kvalitet på dricksvattnet. Brandposter och Spolposter kommer fortsatt stå på rinn.

 

2019-01-13 kl 20:00

Under föregående vecka har vattenprovtagning skett på flertalet platser runt om i Alsjöholm, samtliga prover är godkända utan anmärkning. Nybro Energi kommer fortsatt ta prover enligt tidigare provplan torsdag 17/1 samt torsdag 24/1 för att garantera fortsatt god kvalitet på dricksvattnet. Brandposter och Spolposter kommer fortsatt stå på rinn.

Abonenter på Sidovägen kommer under vecka 4 kopplas in mot det befintliga ledningsnätet. Fastighetsägare kommer få information om inkoppling och vattenavstängning i brevlådan via entreprenören.

Fredagen den 18/1 kommer bortkoppling av provisoriskt vatten ske. Detta innebär  avbrott i vattenleveransen för samtliga abonenter i Alsjöholm  mellan kl 08:30 – 13:30. Samtliga abonenter kommer få information kring vattenavstängning i brevlådan via entreprenör.

I samband med underhållsarbeten kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Vattnet är vanligtvis inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut.
• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Oavsett vilken färg vattnet har är det inte farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen. Om problem skulle kvarstå efter att du spolat några minuter är du välkommen att kontakta Kundtjänst på Nybro Energi

 

2019-01-06 kl 18:35

Friskt vatten i Alsjöholm

Nu upphävs kokningsrekommendationen. I nära tre veckor har de boende i Alsjöholm fått koka sitt dricksvatten på grund av höga bakteriehalter i vattnet.

Nybro Energi som ansvarar för vattenförsörjningen i kommunen har arbetat utifrån en tydligt definierad plan för att komma tillrätta med problemet.

– De åtgärder vi satt in i ett tidigt skede har gett goda resultat även om det tog längre tid än vi förväntade oss säger Johan Johannesson, VA-chef vid Nybro Energi.

Nybro Energi tar regelbundet vattenprover för att säkra kvalitén. Under den närmaste tiden framåt kommer man ha en utökad kontroll för att säkerställa vattenkvalitén i Alsjöholm.

 

2018-12-31 kl 13:15

Provsvaren från vattenprover tagna 27/12 och 28/12 visar trotts upprepade spolningar fortsatt höga halter av mikroorganismer. Ytterligare åtgärder för att förbättra vattenkvaliten undersöks och beräknas påbörjas under V1.

Under onsdagen den 2/1 och torsdagen den 3/1 kommer nya vattenprover att tas. Preliminära provsvar beräknas inkomma under lördag och söndag 5-6/1.
Nybro Energi har även ställt ett antal spolposter på rinn för att öka omsättningen i ledningsnätet.

Tänk på att kokningsrekommendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

Mikroorganismer eller heterotrofa bakterier ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. Analyser görs genom odling på laboratorium, preliminära provsvar utifrån odlingen erhålls efter 3 dygn.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst

 

 

2018-12-23 kl 14:15

Nya spår av bakterier på den nyförlagda ledningen har påvisats. Renspolning av ledningsnätet har utförts den 22/12. De fastigheter som ligger på provisorisk vattenförsörjning har i dagsläget tjänligt vatten, men eftersom kontamineringskällan fortfarande utreds har Nybro Energi utifrån rådande situation beslutat att inte häva kokningsrekommendationen.

Under torsdagen den 27/12 och fredagen den 28/12 kommer nya vattenprover att tas. Preliminära provsvar beräknas inkomma under söndag och måndag 30-31/12.
Nybro Energi har även ställt ett antal spolposter på rinn för att öka omsättningen i ledningsnätet.

Tänk på att kokningsrekommendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

Mikroorganismer eller heterotrofa bakterier ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. Analyser görs genom odling på laboratorium, preliminära provsvar utifrån odlingen erhålls efter 3 dygn.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst

 

 

2018-12-20 kl 07:30

Under tisdagen 18/12 och onsdagen 19/12 har Pollex AB spolat ledningsnätet med luft och vatten. Arbetet har gått enligt plan och avslutades igår kväll 19/12. Efter spolningen kan ev missfärgat vatten finnas kvar i Er servisledning. Vattnet kan även ha en lukt av natriumhypoklorit.  Gör så här efter att vi genomfört vår spolning:

1. Kranen vid vattenmätaren öppnas helt.

2. Öppna tappstället närmast vattenmätaren och spola tills vattnet är helt klart.

3. Öppna därefter försiktigt alla övriga tappställen inom fastigheten så att eventuell luft och missfärgat vatten försvinner.

Under torsdagen den 20/12 och fredagen den 21/12 kommer nya vattenprover att tas. Preliminära provsvar beräknas inkomma under måndag och tisdag 24-25/12.
Nybro Energi har även ställt ett antal spolposter på rinn för att öka omsättningen i ledningsnätet.

Tänk på att kokningsrekommendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst

 

2018-12-17 kl 21:30

Renspolning av vattenledningsnätet i Alsjöholm

Pollex AB kommer med start på tisdag 18 december 2018 kl 13:00-19:00 samt onsdag 19 december kl 08.00-18.00 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Alsjöholm på uppdrag av Nybro Energi. Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att Ni kan få kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten om Ni öppnar någon vattenkran eller spolar på toaletten under den tid som arbetet pågår. Observera att problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När spolningen av huvudledningen är klar, kan missfärgat vatten finnas kvar i Er servisledning. Vattnet kan även ha en lukt av natriumhypoklorit.  Gör så här efter att vi genomfört vår spolning:

Kranen vid vattenmätaren öppnas helt.

1. Kranen vid vattenmätaren öppnas helt.

2. Öppna tappstället närmast vattenmätaren och spola tills vattnet är helt klart.

3. Öppna därefter försiktigt alla övriga tappställen inom fastigheten så att eventuell luft och missfärgat vatten försvinner.

Tänk på att kokningsrekommendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

 

Mer information och tider kring renspolningen kommer presenteras under måndagen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst

 

2018-12-16 kl 21:00

De preliminära provsvar utifrån odlingen visar att luft och vattenspolningen har gett gott resultat, vattnet är fortfarande tjänligt med anmärkning. Vi avvaktar nu resultat ifrån fredagens provtagning. Nya prover kommer tas under måndagen den 17 december och Pollex AB kommer med start på tisdag 18 december 2018  att utföra renspolning av vattenledningsnätet. Det luftblandade vattnet ökar hastigheten och turbiditeten i röret med avsikt att öka omsättningen för att lätare kunna förflytta partiklar som finns naturligt inuti röret.

Tänk på att kokningsrekommendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

Mer informatin och tider kring renspolnignen kommer presenteras under måndagen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst

 

2018-12-14 kl 10:30

Arbetet med att identifiera kontamineringskällan på ledningsnätet i Alsjöholm fortlöper. Provtagning har skett på flera platser i samhället för att identifiera spridningen.

Nya vattenprover har tagits i samband med att luft och vattenspolningen avslutats. Ny provtagning kommer ske fredag 14/12-18. Nybro Energi har även ställt flertalet spolposter på rinn för att öka omsättningen av vattnet i nätet.

Mikroorganismer eller heterotrofa bakterier ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på in läckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. Analyser görs genom odling på laboratorium, preliminära provsvar utifrån odlingen erhålls efter 3 dygn.

Frågor och svar om att koka vatten i Alsjöholm)

När dricksvattnet måste kokas

Tänk på att kokningsrekomendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat annat.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst

 

2018-12-12 kl 16:30

Luft och vattenspolningen är nu avslutad. Arbetet har gått som planerat och vi har under dagen tagit nya vattenprover.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna. Tänk på att kokningsrekomendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat.

Efter avslutat arbete:

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vattentankar finns under tiden utplacerade vid:
Alsjövägen 33-35
Sidovägen 3
Vattenverket

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

2018-12-11 kl 13:30

Renspolning av vattenledningsnätet i Alsjöholm 

Pollex AB kommer med start på onsdag 12 december 2018 kl 09:00-18:00 samt torsdag 13 december kl 08.00-13.00 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Alsjöholm på uppdrag av Nybro Energi. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med förhöjda värden av mikroorganismer.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand-, spolposter och i vissa fall med hjälpa från fastighetsägare Det luftblandade vattnet ökar hastigheten och turbiditeten i röret.

Påverkan hos kunder

Öppna inga kranar och spola inte i toaletten under spolningsarbetet
Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att du kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om du öppnar en vattenkran eller spolar i toaletten under tiden som spolningsarbetet pågår. Därför krävs det att alla kranar hålls stängda i berörda fastigheter under tiden. Det kan även bli dåligt tryck och eventuellt inget vatten alls.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna. Tänk på att kokningsrekomendationen föreligger till dess att Nybro Energi meddelat.

Efter avslutat arbete:

• Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
• Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vattentankar finns under tiden utplacerade vid:
Alsjövägen 33-35
Sidovägen 3
Vattenverket

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst


 

2018-12-10 kl 08:30

Boende i Alsjöholm uppmanas att koka det kommunala dricksvattnet som ska användas till mat och dryck. Tillfälliga vattentankar kommer att placeras ut vid skolan, vid Sidovägen 3 samt vid vattenverket.

Enligt Nybro Energi som ansvarar för vattenförsörjningen i Nybro kommun har vattenkvalitén i Alsjöholm försämrats i samband med ett planerat ledningsarbete.

–       Vi har upptäckt förhöjda värden av mikroorganismer som kan påverka kvaliteten på dricksvattnet. Vi uppmanar att koka dricksvatten som en försiktighetsåtgärd säger Johan Johannesson, chef för VA vid Nybro Energi.

Nybro Energi tar prover på vattenkvalitén regelbundet för att följa utvecklingen. Uppmaningen att koka dricksvatten gäller tills vidare.

När dricksvattnet måste kokas

Frågor och svar om att koka vatten i Alsjöholm

Verksamhet

Vatten/Avlopp

Område

Alsjöholm

Feltyp

Driftstörning

Status

Arbete pågår