Nybro Energis historia – 100 år med kunderna i fokus

Redan 1874 tillsattes en Belysningskommitté i Nybro köping. Då köptes 10 fotogenlampor in och sattes upp för att råda bot på klagomål om mörka miljöer i Nybro, särskilt runt järnvägsstationen.

1907 elektrifierades belysningen och driften togs över av firma E. Buhré & Co. De producerade själva elen med en ångmaskin som eldade spån från firmans sågverk. Firman satte upp 20 stycken elbågslampor och för detta betalade kommunen 100 kronor per år och lampa.

Kommunen tar över elektricitetsförsörjningen

Inför hot om höjda elpriser beslutar, den 1 december 1918, de styrande i Nybro köping att ta över elektricitetsförsörjningen från firma E. Buhré & Co. Från den dagen har det funnits eldistribution och elproduktion i kommunalt ägande i Nybro och det är detta vi firar i år. 1918 köper köpingen även in Uvaforsfallet för 35 000 kronor. Tanken är att bygga en kraftstation på platsen.

Elpriset som diskuterades 1918 var 90 öre/kWh. Det kan jämföras med att en liter mjölk kostade cirka 36 öre per liter samma år. Om mjölkpriset och elpriset hade följts åt hade det inneburit att vi hade haft ett elpris runt 30 kr/kWh och det är innan skatt och moms. Som tur är hamnade snittpriset 2018 istället beskedligt på strax under 40 öre/kWh innan skatt och moms.

1918 – 2018, 100 år med kunderna i fokus

Här hittar ni milstolparna i verksamhetens 100-åriga historia.

Uvafors kraftstation

1918: Inför hot om höjda elpriser beslutar de styrande i Nybro köping att ta över elektricitetsförsörjningen från firma E. Buhré & Co den 1 december 1918. Samma år köper man även in Uvaforsfallet för 35 000 kr.

1919: Beslut fattas att fallet ska byggas ut

1921: Kraftstationen i Uvafors driftsätts med två turbiner på 150 hkr. Nätets totala ledningslängd är nu 42 km. Ett sextiotal lampor sätts upp som gatu-
belysning i Nybro

1929: Beslut att ansluta till Svenska Kraftaktiebolaget med 20 kV ledning som reservkraft eftersom att elbehovet hade ökat.

1940-tal: Industriell utveckling och elspisar i hemmen ökar belastningen på nätet kraftigt.

1943: 25-årsjubileum för verksamheten. I stort sett hela landsbygden runt Nybro har nu fått elektricitet.

1950: Uvafors kraftstation säljs och all elkraft levereras nu från Sydsvenska Kraftbolaget. Under 1950-talet grävs allt fler luftledningar ned inne i centralorten.

1958: Nu finns det cirka 800 gatubelysningslampor i Nybro och ledningsnätet är 140 km.

1968: Nybro Stads Elverk som verksamheten nu heter firar 50 år.

1969: Kommunsammanslagningen med Alsterbro kommun innebär ytterligare 1100 elkunder och 20 mil ledningsnät. En omfattande upprustning av detta nät påbörjas.

1982: Nybro Bostads AB och AB Gustav Kähr inleder ett samarbete där Kährs levererar överskottsvärme till flerbostadshusen i Emmatorp/ Kungshall via ett fjärrvärmenät. Energiverkets administration flyttar till kommunhuset Balder.

1984: Dåvarande energiministern Birgitta Dahl inviger den nya fjärrvärmeanläggningen på Kährs. Fjärrvärmen börjar byggas ut etappvis i staden.

1993: Firar verksamheten som numera heter Nybro Energiverk 75 år.

1995: Verksamheten som tidigare drivits som en kommunal förvaltning bolagiseras. Nybro Elnät AB och Nybro Energi AB bildas.

1996: Elhandeln avregleras och kunderna kan själva välja sin elleverantör. Elhandeln drivs först i egen regi och sedan tillsammans med Emmaboda och Kalmar under namnet Småländsk Energi.

2008: Fjärrvärmepannan i Orrefors invigs av Torsten Jansson. Pannan går internt fortfarande under namnet Torsten.

2010: Bolaget Nybro Värmecentral AB som nu driver fjärrvärmeanläggningen på Kährs köps upp från Kalmar Energi.

2012: Kommunens Vatten och Avloppsverksamhet flyttas till bolaget från den tekniska förvaltningen.

2015: startar verksamhetsområdet fiber upp och i mars börjar den första delen av stamnätet mellan Boda och Örsjö att byggas. 1 maj 2015 startar Nybro Energi åter upp verksamhetsområdet elhandel i egen regi.

2016: I september 2016 invigs det nya avfallseldade kraftvärmeverket, kommunens största investering genom tiderna.

2018: Nybro Energi firar 100 år!

 

 

 

Kalendarium 100-årsjubileum (Fullsatt) Anmälan för Biokvällen Nyfiken på elhandel, fiber eller fjärrvärme? (Fullsatt) Anmälan för Biokväll (extrainsatt föreställning 6 dec) » Nybro Energis historia - 100 år med kunderna i fokus