Kommunalt avlopp

Inom kommunens tätorter finns det kommunalt avlopp. Avloppsvatten är dels spillvatten, dels dagvatten. Med spillvatten menas förorenat vatten från bland annat hushåll och med dagvatten menas regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten

Kommunala avloppsreningsverk

I de våra avloppsreningsverken renas spillvattnet från i första hand fosfor och ämnen som förbrukar syre då de bryts ner. Det grundläggande syftet med reningen är att förhindra negativ påverkan på de vattendrag där avloppsvattnet släpps ut och i slutänden på Östersjön, där vattendragen mynnar. Totalt har vi fem reningsverk i Alsjöholm, Alsterbro, Bäckebo, Örsjö och Överstatorp. Våra rättigheter och skyldigheter regleras i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA).

ABVA-Nybro Kommun – PDF (1 MB)

Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper

Det är viktigt att vi är rädda om vårt vatten. Spola inte ut kemikalier som lösningsmedel, färgrester, oljor, mediciner eller bekämpningsmedel i avloppet. Sådana ämnen kan förstöra den mikrobiologiska reningsprocessen och försämra kvaliteten på både det renade vattnet och på avloppsslammet. Matfett, frityrolja, tamponger, bindor, tops, kapsyler, trassel och kattsand är exempel på annat som inte ska spolas ner i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i ledningssystemet. Kort och gott – Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper i avloppet!

Enskilt avlopp

Tips, information och kontaktpersoner för dig med enskilt avlopp hittar du på
Nybro kommuns hemsida

http://nybro.se/miljo-boende/bo-bygga/vatten-avlopp/enskilt-avlopp/

 

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten » Kommunalt avlopp V/A-avgifter Vattenskyddsområden