Frågor & Svar om vattenbrist

Vad är grundvatten?

Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Med hänsyn till vattnets uppträdande kan man särskilja en övre zon, den omättade zonen eller markvattenzonen (där det även finns luft i porerna), och en nedre, den mättade zonen eller grundvattenzonen. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning
Senast uppdaterad: 2016-06-20 15:30

Vem beslutar om bevattningsförbud?

Det gör V/A-huvudmannen. I detta fall Nybro Energis (Nybro Elnät) avdelning för vatten och avlopp

Vad innebär ett bevattningsförbud?

Ett bevattningsförbud kan innehålla olika saker men generellt gäller för Nybro kommun är att du inte får vattna med vattenslang eller vattenspridare och att du inte får fylla din pool med kommunalt vatten. Exakt information om vad du får och inte får göra ges vid varje aktuellt bevattningsförbud.

Får man vattna med vatten från egen brunn eller med spillvatten från bergvärme om det är bevattningsförbud

Ja, bevattningsförbud gäller endast kommunalt dricksvatten. Däremot är grundvattennivåerna på bland annat Öland och Gotland på flera ställen så låga att det handlar om att använda även det egna vattnet klokt. Däremot är det inte tillåtet att vattna med vatten från våra åar, eftersom flödena i vattendragen också är låga och hotar växt- och djurlivet i åarna.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar
Senast uppdaterad: 2017-04-03 11:47

Min granne följer inte bevattningsförbudet. Hur gör jag för att anmäla det? Var vänder jag mig?

Det är viktigt att vi alla hjälps år att spara vatten. Bevattning förbrukar mycket vatten under varma somrar. Kanske är det så att din granne inte känner till bevattningsförbudet. Om du har möjlighet, prata gärna med din granne. Kommunerna har inte resurser att se till att bevattningsförbudet efterlevs. Det kan också vara så att din granne har tillgång till egen brunn och där gäller inte bevattningsförbudet. Det finns alltså ingen att anmäla till om en granne vattnar med vattenslang eller vattenspridare.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar
Senast uppdaterad: 2016-07-01 16:37

Är vattenproblemet permanent?

Nej, men problemet kan bli långvarigt om det inte kommer mycket regn och om det inte går att hitta några färdiga alternativa lösningar. På Öland tittar man till exempel på avsaltningsanläggningar och mobila vattenverk. Under hösten 2016 gjorde SGU flygningar med helikopter för att leta efter nya, tidigare okända, grundvattentillgångar. Liknande flygningar har gjorts på Gotland med bra resultat. De beräknade klimatförändringarna pekar på att grundvattenbildningen i framtiden kommer att minska i sydöstra Götaland inklusive Öland och Gotland.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning
Senast uppdaterad: 2017-01-12 11:37

Hur snabbt sjunker grundvattennivån under sommarmånaderna?

Grundvattennivån sjunker vanligtvis ca 1 cm per dygn.

Källa: Sveriges geologiska undersökning
Senast uppdaterad: 2016-06-20 15:29

När under året brukar grundvattennivån vara som lägst?

I Götaland och större delen av Svealand brukar grundvattennivåerna vara som lägst under perioden augusti till september. I större delen av Norrland är nivåerna lägst i mars och april.

Källa: Sveriges geologiska undersökning
Senast uppdaterad: 2016-06-20 15:29

Varför är grundvattennivåerna så låga under sommaren?

Under våren och sommaren ökar avdunstningen av det vatten vi får genom nederbörden samtidigt som växterna är aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas sammanlagt större vattenmängder upp av växterna vilket minskar grundvattenbildningen).

Källa: Sveriges geologiska undersökning
Senast uppdaterad: 2016-06-20 15:29

Hur mycket regn/nederbörd behövs det för att situationen ska förbättras?

Det skulle behöva regna betydligt mer än 200 mm för att få normala grundvattennivåer. När marken ovanför grundvattnet är torr behövs betydande nederbördsmängder för att marken ska bli tillräckligt fuktig för att det ska kunna bildas grundvatten. Grundvattnet i de stora, långsamreagerande grundvattenmagasinen i området har ett underskott på ca 200 mm i förhållande till normala grundvattennivåer.

Det beror på vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten, däremot, kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder. Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Det kan då behövas dubbelt så mycket nederbörd som normalt för att det ska bildas grundvatten. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning
Senast uppdaterad: 2017-04-03 13:16

Hur lång tid tar det från nederbörd tills att grundvattennivån höjs?

Det är svårt att säga då det beror på många faktorer som hur mycket det regnar, hur regnandet är fördelat över tiden, markens fuktighet före regnandet, geologiska förutsättningar, och topografiskt läge. Årstiden har stor betydelse eftersom merparten av grundvattenbildningen brukar ske under vår och höst då. Under den varma årstiden brukar merparten av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning
Senast uppdaterad: 2016-06-20 15:28

Fler frågor och svar om vattenbristen hittar du på länsstyrelsens hemsida

Jag vill veta mer - V/A

Jag vill veta mer om vatten och avlopp!

Kommunalt vatten Kommunalt avlopp V/A-avgifter Vattenskyddsområden