Järnvägsgatan

Arbete med att renovera vatten- och avloppsledningar på Järnvägsgatan att genomföras under vintern. Detta innebär att det kommer bli en del trafikstörningar för fordonstrafik och gående. Arbetet kommer utföras på delen av Järnvägsgatan mellan korsningen Järnvägsgatan/Göljemålagatan och Gång- och cykeltunneln under järnvägen vid Jakobsgatans förlängning.

Byggstart: vecka 2, 2018